วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขอชี้แจ้งการขอใช้พื้นที่หอศิลป์จามจุรีฯ

แจ้งเพื่อทราบ

หอศิลป์ฯ เลื่อนการขอใช้พื้นที่ของปี2558  ถึงวันที่ 9 เมษายน 2557
และขอเรียนชี้แจ้งเพิ่มเติม ดังนี้


***
ถาม...ทำไม? จะต้องมีCD ประกอบผลงาน
ตอบ...ส่วนนี้เป็นผลประโยชน์แก่ศิลปินเอง ...เนื่องจากบางครั้งศิลปินถ่ายภาพ และจัดทำแฟ้มผลงานได้ไม่สมบูรณ์ ทำให้คณะกรรมการเห็นภาพได้ไม่ชัด..กรณีนี้หากมีข้อสงสัย กรรมการฯจะได้เปิดพิจารณาภาพถ่ายทางCD
***
ถาม...ทำไม? ต้องDownload ใบสมัครทางWebsite และให้จัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น
ตอบ...เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหอศิลป์ฯมีไม่เพียงพอ ซึ่งในบางครั้งเมื่อศิลปินนำเอกสารเข้ามายื่นที่หอศิลป์ฯ อาจทำให้ไม่ได้พบเจ้าหน้าที่ จึงทำให้ศิลปินเสียเวลา ...หอศิลป์ฯจึงให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น เพื่อความสะดวกแก่ศิลปินเอง
***

โปรดเช็คเอกสารก่อนจัดส่ง เนื่องจากเอกสารจะต้องมีครบถ้วน ดังนี้

1. เอกสารประกอบใบสมัคร จำนวน 3 แผ่น
    1.1 ใบสมัคร แผ่นที่ 1 และ 2
    1.2 ใบเซ็นยินยอมจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของหอศิลปฯ
2. แฟ้มผลงาน ซึ่งมีผลงานไม่น้อยกว่า 15 ภาพ
    เรียงลำดับความสำคัญของผลงาน(ที่ศิลปินเห็นควร)
    โดยระบุ ชื่อศิลปิน/ชื่อผลงาน เทคนิค ขนาด ปีพ.ศ.ที่สร้างสรรค์
3. CD ผลงาน (เช่นเดียวกับแฟ้มผลงาน)
4. เอกสารทั้งหมด จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS เท่านั้น
   โดยจัดส่งถึง : คณะกรรมการพิจารณาผลงานหอศิลป์จามจุรีฯ
             ที่อยู่      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี8
                           แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330