วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

นิทรรศการของหอศิลป์จามจุรี ประจำปี2558


ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1
 13 กุมภาพันธ์  2558 - 13 มีนาคม  2558    
 คุณเจ  สุรเสน        
 16 มีนาคม  2558 - 20 เมษายน  2558       
 Young Ji Kim       
 22 พฤษภาคม  2558 - 19 มิถุนายน  2558  
 คุณกรดล  กุลจาริสิริ
22 มิถุนายน  2558 - 20 กรฎาคม  2558    
 คุณวิญญา  จันทะศิริ
 22 กรกฎาคม  2558 - 19 สิงหาคม  2558   
 ผศ.ดร. ม.ล.บุศยมาศ  นันทวัน
21 สิงหาคม  2558 - 18 กันยายน  2558     
 คุณพรพรรณ  ศรีธนาบุตร    
 21 กันยายน  2558  - 19 ตุลาคม  2558     
 คุณจารุพงษ์  จันทรเพชร     
21 ตุลาคม  2558 - 18 พฤศจิกายน  2558
  คุณนิโรจน์  จรุงจิตวิทวัส      
 20 พฤศจิกายน  2558 - 18 ธันวาคม  2558 
  คุณธรรมนิยาม  บุญมี
 21 ธันวาคม  2558 - 22 มกราคม  2559     
                 คุณคงฤทธิ์  หลาวทอง
   
ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 2                               
16 กุมภาพันธ์  2558 - 16 มีนาคม  2558    
คุณนฤพนธ์  ชุติวรรณโสภณ
 24 เมษายน  2558 - 22 พฤษภาคม  2558
คุณ วิเชษฐ  จันทร์นิยม
    
 25 พฤษภาคม  2558 - 22 มิถุนายน  2558  
คุณสมพล  ยารังษี   
24 มิถุนายน  2558 - 22 กรกฎาคม  2558   
คุณชุมพล  คำวรรณะ
  24 กรฏาคม  2558- 21 สิงหาคม  2558      
GI - OK Jeon       
24 สิงหาคม  2558 - 21 กันยายน  2558     
คุณสืบแสง  แสงวชิระภิบาล  
23 กันยายน  2558 - 20 ตุลาคม  2558      
คุณไพศาล  ธีรพงศ์วิษณพร
  22 ตุลาคม  2558 - 20 พฤศจิกายน  2558
คุณจิรศักดิ์  อนุจร   
 23 พฤศจิกายน  2558 - 21 ธันวาคม  2558 
คุณ เทียนชัย  ตั้งพรประเสร็จ
23 ธันวาคม  2558 - 25 มกราคม  2559     
คุณนิพนธ์ จังกินา

ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้อง 3  
 7 มกราคม  2559 - 4 กุมภาพันธ์  2559 
คุณนักรบ  เผ่าภูรี         
                             6 กุมภาพันธ์  2558 - 6 มีนาคม  2558   
คุณรุ้ง  โรจนสัจจา       
 9 มีนาคม  2558 - 9 เมษายน  2558
คุณสาโรจน์  ตั้งตฤษณกุล
20 เมษายน  2558 - 18 พฤษภาคม  2558
คุณแก้วสุดา  บุตรเผียน  
 19 มิถุนายน  2558 - 17 กรกฎาคม  2558
คุณชัยณรงค์  โภชาธาร