วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

“วิถีแห่งจิต” (The way of the soul)


นิทรรศการ                                  “วิถีแห่งจิต” (The way of the soul)
ศิลปิน                                        วรุนทร์ วงศ์คำ (waroon vongkham)
ลักษณะงาน                                 งานจิตรกรรมไทย
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 28 พฤษภาคม 18 มิถุนายน 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ                         วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          0925406103, 0814924840 (วรุนทร์)
แนวความคิด
                ในชีวิตประจำของข้าพเจ้าได้พบเจอเรื่องราวต่างๆ มากระทบกายและจิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดี รวมถึงอารมณ์ของตัวข้าพเจ้าเองที่ไม่หยุดนิ่งเมื่อเกิดเรื่องราวต่างๆมากระทบจิตใจ สิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าจึงแสดงออกด้วยการทำงานศิลปะ เพื่อแสดงแง่คิดส่วนตัวและ เป็นการบันทึกเรื่องราวทางด้านอารมณ์ความรู้สึก โดยใช้ทัศนะธาตุต่างๆ ตามหลักทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรมได้แก่ จุด เส้น สี แสงเงา รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ในการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านรูปแบบงานจิตรกรรมแนวไทยประเพณี
            นอกจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ายังต้องการอนุรักษ์และพัฒนางานศิลปกรรมไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย และเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านศิลปกรรมของคนในและนอกวงการศิลปะ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการก้าวไปสู่อาชีพทางานด้านศิลปกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป
            โครงการนิทรรศการในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ หอศิลป์จามจุรี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 18 มิถุนายน 2560 เป็นเวลา 24 วัน ในการแสดงงานครั้งนี้มีชื่อนิทรรศการว่า วิถีแห่งจิตเป็นผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของตัวข้าพเจ้าเอง ซึ่งได้เตรียมงานและรวบรวมผลงานมาเป็นเวลา 4 ปี การแสดงงานครั้งนี้ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอมุมมองใหม่ให้กับวงการศิลปะ เพื่อให้สังคมได้ฉุกคิดและเพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้กับสังคมอีกทางหนึ่ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น