วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

“วิถีชีวิต” (THE WAY OF LIFE)


นิทรรศการ                                  วิถีชีวิต(THE WAY OF LIFE)
ศิลปิน                                        ฝนธรรม บัวภุชพงศ์ (FONTHAM  BUAPHUCHPHONG)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 4 เมษายน ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2561  
พิธีเปิดนิทรรศการ                         วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา18.30น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          086-899-7782 (ฝนธรรม)
แนวความคิด

ความผูกพันในวิถีชีวิตชนบททางภาคใต้ ตั้งแต่วัยเยาว์ ได้สร้างความประทับใจ และได้กระตุ้นอารมณ์ ความรู้สึก เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่พบเห็นบรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต้ ที่มีอยู่ในสภาพจากความเป็นจริงที่ตอบสนองต่อสิ่งพบเห็น จากสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่จัดวางหรือห้อยแขวนอยู่กับฝาผนังหรือเพดาน และที่วางอยู่ในเรือนชานหรือใต้ถุนเรือน อันวัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดล้อมในชนบทภาคใต้ เป็นการดำเนินวิถีชีวิตที่มีความเรียบง่าย สงบ เป็นความหวังที่ยังคงมีอยู่ ผ่านจิตรกรรมไทยร่วมสมัย

My affection towards the southern life since I was young has impressed me. It also arouses my feeling and emotion and finally inspires me. I have created my works from the atmosphere of the southern life in reality which  responding to the things I have seen, such as, dwellings and home appliances which were laid on the ceiling,  hung on the wall and arranged on the terrace or the space under a house. The southern culture and tradition and the environment of the southern life are the simple and peaceful living. It is a real hope that remains through Thai Contemporary painting.

“ANIMA : ชีวิตสัมพันธ์”


นิทรรศการ                                  “ANIMA : ชีวิตสัมพันธ์
ศิลปิน                                        กลุ่ม 92 (Kawsong)          
นายชุมพล พรรหมจรรย์, นายศิวกร บัวทอง, นายภาณุพงศ์ คงเย็น
นางสาวรัตติกาล จิตต์หมั้น, นางสาวธนัชชา ลีลางกูร
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรมและสื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      9 กุมภาพันธ์ ถึง  1 มีนาคม พ.ศ. 2561
พิธีเปิดนิทรรศการ                         9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา18.00 น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          084-741-8338, 080-788-8536 (รัตติกาล)
แนวความคิด

Anima : ชีวิตสัมพันธ์

   "เราเชื่อว่าชีวิตอันปราศจากซึ่งสายใยสัมพันธ์ เป็นชีวิตที่ดำรงอยู่ได้ แต่จะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบหรือไม่..."

   "มนุษย์และสัตว์" สิ่งมีชีวิตเล็กๆในโลกอันกว้าง ดำรงชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องในระบบของธรรมชาติ หากแต่มีรูปแบบการดำรงชีวิตอันแตกต่างและหลากหลายบริบท เช่น สัตว์ในฐานะเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ สัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงไว้เพื่อใช้งานหรือเป็นอาหาร เป็นต้น ในความแตกต่างนี้สิ่งที่มนุษย์กับสัตว์มีเหมือนกันคือหัวใจ และความรู้สึก ซึ่งเป็นสภาวะแห่งนามธรรม จึงนำมาสู่มุมมองการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้ง 5 ในกลุ่มก้าวสอง ที่ถ่ายทอดจินตนาการแห่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ จากความรู้สึก ความเชื่อ อุดมคติของแต่ละคน เสมือนการค้นหาสมดุลของความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตและจิตวิญญาณ

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

"ปรากฏการณ์ธรรมชาติทะเลสาบสงขลา : ภาพสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมทางการเห็น"


นิทรรศการ                                  "ปรากฏการณ์ธรรมชาติทะเลสาบสงขลา : ภาพสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมทางการเห็น"
                                                [ Natural Phenomenon of Songkhla Lake : A Reflective Characteristic of Visual Culture ]
ศิลปิน                                        เจียมจันทร์  จันทร์คงหอม (Jiamchan  Chankhonghom)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                       วันที่ 19 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2561
พิธีเปิดนิทรรศการ                          วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม            085-805-2406 (เจียมจันทร์)
แนวความคิด
การสร้างความรู้เชิงปฏิบัติการ จากการศึกษาวิเคราะห์ในมุมมองทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับวัฒนธรรมทางการเห็น สู่บริบทพื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมทะเลสาบสงขลา เพื่อเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ เป็นการแยกสิ่งหลักออกจากสิ่งย่อย ในมุมมองทางศิลปะนั้น เป็นการสร้างรูปความหมายตรง และความหมายแฝง เป็นการสร้างความรู้ทางวิชาการให้เข้มแข็ง การวิเคราะห์มุมมองความคิดตามแบบอย่างตะวันตก และแบบอย่างตะวันออก ในวัฒนธรรมลุ่มน้ำ จากภาพสะท้อนอัตลักษณ์ทางการเห็น จึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับภาพ ที่ข้ามศาสตร์กันไปมา ในโลกของภาพทางสายตา ที่ผลิตความหมาย คุณค่า สุนทรีย์ ผ่านงานจิตรกรรม การพัฒนาสร้างสรรค์ เป็นการสร้างความกลมกลืน ผสมผสานข้อมูล เพื่อนำผลการศึกษาวิเคราะห์ ไปสู่การสังเคราะห์ โดยอาศัยกลวิธีทางจิตรกรรม เพื่อแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมทางการเห็นในบริบทใหม่

This dissertation’s aims to study and analyze natural phenomenon of Songkhla Lake in the perspective of nature and arts in order to synthesize to be fine art and demonstrate the process of generating academic knowledge, The results from both perspectives were, then, synthesized to create the holistic knowledge by creative performance, adaptive experiment, enhancement, and problem solving of aesthetic meanings based on visual arts, compositional management, and visual element principles as well as contemporary fine art strategies so as to represent the cultural characteristic in a new context.

"วิถี แสง ศรัทธา"


นิทรรศการ                                   "วิถี แสง ศรัทธา"
                                                [Life Light Faith]
ศิลปิน                                        สาธิต อินสม (SATHIT INSOM)
                                                จักรกฤษณ์  มูลอินต๊ะ (JAKGRID  MOONINTA)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                       วันที่ 13 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม            086-739-8746 (สาธิต)
แนวความคิด
กาลเวลาได้แสดงออกถึงร่องรอยอารยะธรรม ความรัก ความศรัทธา และวิถีชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งแฝงด้วยหลักคำสอนของพระศาสดา ในการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย สมถะ ก่อเกิดความปิติสุขและได้ทำนุบำรุงพุทธศาสนา   ตามแบบอย่างของความเป็นพุทธศาสนิกชน ผสานกับอารมณ์ความรู้สึกตามจินตนาการ

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

“แรงงานเพื่อชาติใคร”


นิทรรศการ                                  แรงงานเพื่อชาติใคร”
ศิลปิน                                        ผศ.ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม วาดเส้น เซรามิก จัดวาง
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 14 มกราคม 2561
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการ3  ชั้น 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          081619-3228 (ศุภชัย)
แนวความคิด

ประเด็นเรื่องแรงงานข้ามชาติผู้อพยพ ลี้ภัย เป็นประเด็นระดับโลก ไม่เพียงแต่ประเทศไทยจะเป็นผู้รับแรงงานเข้ามาเท่านั้น ในขณะเดียวกันแรงงานไทยก็ไปทำงานต่างประเทศต่างก็อยู่ในสถานะคนชั้นสองเช่นเดียวกัน การวิจัยทางด้านศิลปะเป็นการทำให้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ถูกนำเสนอออกมาในทางที่ทำให้เกิดความเข้าใจผ่านสื่อศิลปะ เพราะสังคมไทยยังคงมองแรงงานข้ามชาติเป็นด้านลบ มองเห็นแต่ปัญหา งานวิจัยมักจะเริ่มต้นด้วยประเด็นนี้เป็นปัญหา แต่ในความจริงแล้วการวิจัยสามารถดึงพลังด้านบวกหรือด้านสร้างสรรค์จากแรงงานเหล่านั้นออกมาให้สังคมไทยได้เห็นและเข้าใจได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดีมากยิ่งขึ้น

"พื้นที่ความสุขในความทรงจำ"(only yesterday)


นิทรรศการ                                  "พื้นที่ความสุขในความทรงจำ"(only yesterday)
ศิลปิน                                        จีรศักดิ์ ลิวไธสง (Jiasak  Liwtaiaisong)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 15 ธันวาคม 25609 มกราคม 2561    
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          081-0478355 (จีรศักดิ์)
แนวความคิด
แรงบันดาลใจ ฉันได้มาจากความทรงจำในวัยเด็กเมื่อจินตนาการที่มีความละเอียด ลึกซึ้ง มีความสลับซับซ้อน ซึ่งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นทุกขณะ เมื่อเกิดมาไม่กี่ขวบฉันก็รู้ว่าตนเองชอบอะไร สนใจอะไร รักอะไร หลังจากนั้นก็เริ่มออกเดินทางสู่จินตนาการ ไปพบเรื่องราวเก่าๆ คนเก่าๆญาติคนเก่าๆ เพื่อนเล่นคนเก่าๆ คนที่เราและเขารู้จักแล้วเราก็รู้จักเขาดีด้วย เมื่อครั้งเด็กๆยังเป็นความรู้สึกชุดเดิมๆ ความทรงจำเดิมๆไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยยังอยู่ที่เดิม แต่ศิลปะได้นำเอาสิ่งที่อยู่ในความรู้สึก ความคิด จินตนาการออกมาเป็นรูปธรรม ศิลปะนั้นจึงเป็นสิ่งที่สะอาดและบริสุทธิ์ งดงาม สง่างาม คุ้มค่ากับการเดินทางที่ค้นหาตัวตนของตนเอง เมื่อพบกันแล้วสักวันคงได้จากกัน

แนวความคิด ฉันนำเสนอ วีถีชีวิต บรรยากาศในช่วงเวลาของฤดูกาลต่างๆเป็นความเรียบง่าย ความเงียบสงัด ความนิ่ง ความสมถะ ความสันโดษความโดดเดียว ความอบอุ่น ความอุดมสมบูรณ์ ความบริสุทธิ์ ความงดงาม ความสดใส ความสดชื่นความสุข ความรัก ความผูกพัน ความเป็นธรรมชาติโดยผ่านวิถีการดำเนินชีวิตของ คนชนบท คนที่ราบสูง เป็นวิถีชีวิตในแบบดั้งเดิมและเป็นวิถีของชนชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

“B L O O M 4 : Destination Anywhere”


นิทรรศการ                                  “B L O O M 4 : Destination Anywhere”
ศิลปิน                                        สมโภชน์ สิงห์ทอง (Sompote Singthong)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรมสีน้ำ
วันเปิดนิทรรศการ                         วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00น.
คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 1 – 19  พฤศจิกายน 2560
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          081-3127858 (สมโภชน์)
แนวความคิด
ปลายทางที่ว่านั้น จะเป็นที่ไหนสักแห่งก็ได้  ที่ซึ่งจะพาเราไปสัมผัสกับความรู้สึกดื่มด่ำกับประสบการณ์ในที่นั้นๆ  จุดหมายปลายทางจึงเป็นมากกว่าสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง หากแต่เป็นมุมมอง เป็นความรู้สึกที่มีต่อสถานที่นั้นๆ  อาจเป็นความสดใสรื่นรมย์ อาจเป็นความตื่นตา   ตื่นใจ  อาจเป็นความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ  อาจเป็นความประทับใจในมิตรภาพของคนแปลกหน้า หรืออาจเป็นแค่เพียงแสงเงาที่ไม่มีใครสังเกตเห็น ความรู้สึกเหล่านี้ก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้ศิลปินสร้างงานชุดนี้ขึ้น

งานชุด Bloom 4: Destination Anywhere นี้  เป็นงานจิตรกรรมในแนว Impressionism ซึ่งเป็นงานแสดงเดี่ยวครั้งที่ 5 ของศิลปิน สมโภชน์ สิงห์ทอง ผู้ซึ่งเดินอยู่ในเส้นทางศิลปะอย่างต่อเนื่องยาวนานมากว่า 40 ปี  และยังมุ่งมั่นที่จะเดินทางต่อไปบนเส้นทางสายนี้

จุดหมายปลายทางจะอยู่ที่ไหนก็ไม่สำคัญ แค่รู้สึกดีในระหว่างเดินทาง ก็นับว่าคุ้มค่าเพียงพอแล้ว