วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

"ปรากฏการณ์ธรรมชาติทะเลสาบสงขลา : ภาพสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมทางการเห็น"


นิทรรศการ                                  "ปรากฏการณ์ธรรมชาติทะเลสาบสงขลา : ภาพสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมทางการเห็น"
                                                [ Natural Phenomenon of Songkhla Lake : A Reflective Characteristic of Visual Culture ]
ศิลปิน                                        เจียมจันทร์  จันทร์คงหอม (Jiamchan  Chankhonghom)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                       วันที่ 19 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2561
พิธีเปิดนิทรรศการ                          วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม            085-805-2406 (เจียมจันทร์)
แนวความคิด
การสร้างความรู้เชิงปฏิบัติการ จากการศึกษาวิเคราะห์ในมุมมองทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับวัฒนธรรมทางการเห็น สู่บริบทพื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมทะเลสาบสงขลา เพื่อเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ เป็นการแยกสิ่งหลักออกจากสิ่งย่อย ในมุมมองทางศิลปะนั้น เป็นการสร้างรูปความหมายตรง และความหมายแฝง เป็นการสร้างความรู้ทางวิชาการให้เข้มแข็ง การวิเคราะห์มุมมองความคิดตามแบบอย่างตะวันตก และแบบอย่างตะวันออก ในวัฒนธรรมลุ่มน้ำ จากภาพสะท้อนอัตลักษณ์ทางการเห็น จึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับภาพ ที่ข้ามศาสตร์กันไปมา ในโลกของภาพทางสายตา ที่ผลิตความหมาย คุณค่า สุนทรีย์ ผ่านงานจิตรกรรม การพัฒนาสร้างสรรค์ เป็นการสร้างความกลมกลืน ผสมผสานข้อมูล เพื่อนำผลการศึกษาวิเคราะห์ ไปสู่การสังเคราะห์ โดยอาศัยกลวิธีทางจิตรกรรม เพื่อแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมทางการเห็นในบริบทใหม่

This dissertation’s aims to study and analyze natural phenomenon of Songkhla Lake in the perspective of nature and arts in order to synthesize to be fine art and demonstrate the process of generating academic knowledge, The results from both perspectives were, then, synthesized to create the holistic knowledge by creative performance, adaptive experiment, enhancement, and problem solving of aesthetic meanings based on visual arts, compositional management, and visual element principles as well as contemporary fine art strategies so as to represent the cultural characteristic in a new context.

"วิถี แสง ศรัทธา"


นิทรรศการ                                   "วิถี แสง ศรัทธา"
                                                [Life Light Faith]
ศิลปิน                                        สาธิต อินสม (SATHIT INSOM)
                                                จักรกฤษณ์  มูลอินต๊ะ (JAKGRID  MOONINTA)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                       วันที่ 13 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม            086-739-8746 (สาธิต)
แนวความคิด
กาลเวลาได้แสดงออกถึงร่องรอยอารยะธรรม ความรัก ความศรัทธา และวิถีชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งแฝงด้วยหลักคำสอนของพระศาสดา ในการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย สมถะ ก่อเกิดความปิติสุขและได้ทำนุบำรุงพุทธศาสนา   ตามแบบอย่างของความเป็นพุทธศาสนิกชน ผสานกับอารมณ์ความรู้สึกตามจินตนาการ

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

“แรงงานเพื่อชาติใคร”


นิทรรศการ                                  แรงงานเพื่อชาติใคร”
ศิลปิน                                        ผศ.ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม วาดเส้น เซรามิก จัดวาง
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 14 มกราคม 2561
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการ3  ชั้น 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          081619-3228 (ศุภชัย)
แนวความคิด

ประเด็นเรื่องแรงงานข้ามชาติผู้อพยพ ลี้ภัย เป็นประเด็นระดับโลก ไม่เพียงแต่ประเทศไทยจะเป็นผู้รับแรงงานเข้ามาเท่านั้น ในขณะเดียวกันแรงงานไทยก็ไปทำงานต่างประเทศต่างก็อยู่ในสถานะคนชั้นสองเช่นเดียวกัน การวิจัยทางด้านศิลปะเป็นการทำให้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ถูกนำเสนอออกมาในทางที่ทำให้เกิดความเข้าใจผ่านสื่อศิลปะ เพราะสังคมไทยยังคงมองแรงงานข้ามชาติเป็นด้านลบ มองเห็นแต่ปัญหา งานวิจัยมักจะเริ่มต้นด้วยประเด็นนี้เป็นปัญหา แต่ในความจริงแล้วการวิจัยสามารถดึงพลังด้านบวกหรือด้านสร้างสรรค์จากแรงงานเหล่านั้นออกมาให้สังคมไทยได้เห็นและเข้าใจได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดีมากยิ่งขึ้น

"พื้นที่ความสุขในความทรงจำ"(only yesterday)


นิทรรศการ                                  "พื้นที่ความสุขในความทรงจำ"(only yesterday)
ศิลปิน                                        จีรศักดิ์ ลิวไธสง (Jiasak  Liwtaiaisong)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 15 ธันวาคม 25609 มกราคม 2561    
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          081-0478355 (จีรศักดิ์)
แนวความคิด
แรงบันดาลใจ ฉันได้มาจากความทรงจำในวัยเด็กเมื่อจินตนาการที่มีความละเอียด ลึกซึ้ง มีความสลับซับซ้อน ซึ่งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นทุกขณะ เมื่อเกิดมาไม่กี่ขวบฉันก็รู้ว่าตนเองชอบอะไร สนใจอะไร รักอะไร หลังจากนั้นก็เริ่มออกเดินทางสู่จินตนาการ ไปพบเรื่องราวเก่าๆ คนเก่าๆญาติคนเก่าๆ เพื่อนเล่นคนเก่าๆ คนที่เราและเขารู้จักแล้วเราก็รู้จักเขาดีด้วย เมื่อครั้งเด็กๆยังเป็นความรู้สึกชุดเดิมๆ ความทรงจำเดิมๆไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยยังอยู่ที่เดิม แต่ศิลปะได้นำเอาสิ่งที่อยู่ในความรู้สึก ความคิด จินตนาการออกมาเป็นรูปธรรม ศิลปะนั้นจึงเป็นสิ่งที่สะอาดและบริสุทธิ์ งดงาม สง่างาม คุ้มค่ากับการเดินทางที่ค้นหาตัวตนของตนเอง เมื่อพบกันแล้วสักวันคงได้จากกัน

แนวความคิด ฉันนำเสนอ วีถีชีวิต บรรยากาศในช่วงเวลาของฤดูกาลต่างๆเป็นความเรียบง่าย ความเงียบสงัด ความนิ่ง ความสมถะ ความสันโดษความโดดเดียว ความอบอุ่น ความอุดมสมบูรณ์ ความบริสุทธิ์ ความงดงาม ความสดใส ความสดชื่นความสุข ความรัก ความผูกพัน ความเป็นธรรมชาติโดยผ่านวิถีการดำเนินชีวิตของ คนชนบท คนที่ราบสูง เป็นวิถีชีวิตในแบบดั้งเดิมและเป็นวิถีของชนชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

“B L O O M 4 : Destination Anywhere”


นิทรรศการ                                  “B L O O M 4 : Destination Anywhere”
ศิลปิน                                        สมโภชน์ สิงห์ทอง (Sompote Singthong)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรมสีน้ำ
วันเปิดนิทรรศการ                         วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00น.
คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 1 – 19  พฤศจิกายน 2560
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          081-3127858 (สมโภชน์)
แนวความคิด
ปลายทางที่ว่านั้น จะเป็นที่ไหนสักแห่งก็ได้  ที่ซึ่งจะพาเราไปสัมผัสกับความรู้สึกดื่มด่ำกับประสบการณ์ในที่นั้นๆ  จุดหมายปลายทางจึงเป็นมากกว่าสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง หากแต่เป็นมุมมอง เป็นความรู้สึกที่มีต่อสถานที่นั้นๆ  อาจเป็นความสดใสรื่นรมย์ อาจเป็นความตื่นตา   ตื่นใจ  อาจเป็นความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ  อาจเป็นความประทับใจในมิตรภาพของคนแปลกหน้า หรืออาจเป็นแค่เพียงแสงเงาที่ไม่มีใครสังเกตเห็น ความรู้สึกเหล่านี้ก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้ศิลปินสร้างงานชุดนี้ขึ้น

งานชุด Bloom 4: Destination Anywhere นี้  เป็นงานจิตรกรรมในแนว Impressionism ซึ่งเป็นงานแสดงเดี่ยวครั้งที่ 5 ของศิลปิน สมโภชน์ สิงห์ทอง ผู้ซึ่งเดินอยู่ในเส้นทางศิลปะอย่างต่อเนื่องยาวนานมากว่า 40 ปี  และยังมุ่งมั่นที่จะเดินทางต่อไปบนเส้นทางสายนี้

จุดหมายปลายทางจะอยู่ที่ไหนก็ไม่สำคัญ แค่รู้สึกดีในระหว่างเดินทาง ก็นับว่าคุ้มค่าเพียงพอแล้ว

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

“Back to noiseless”


นิทรรศการ                                  “Back to noiseless”
ศิลปิน                                        พีระ  โภคทวี (Bhira  Phokthavi)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 23 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2560
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          083-0834846 (พีระ)
แนวความคิด
ความเงียบและความว่างเปล่าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง เป็นพื้นที่ที่ปราศจากทัศนคติหรืออคติใดๆ
มีความเงียบอยู่ก่อนที่จะมีเสียงเพลงอันไพเราะหรือเสียงอึกทึก
มีความเงียบอยู่ก่อนที่จะมีคำพูดที่น่าฟังหรือคำนินทาว่าร้าย
มีกระดาษหรือผ้าใบที่ว่างเปล่า ก่อนที่จิตรกรจะวาดรูปอันสวยงามหรือรูปที่ไม่น่าดูลงไป

Back to noiseless” เป็นการพาตัวเองย้อนกลับไปสู่ภาวะจิตใจที่อยู่ท่ามกลางความเงียบและความว่างเปล่าอีกครั้ง หลังจากที่ผมได้พบเห็นและได้ยินเสียงต่างๆ มามาก ซึ่งบางทีอาจจะมากเกินไปจนมันเข้ามามีอิทธิพลกับความคิด จิตใจและการกระทำของตัวเองไปโดยไม่รู้ตัว

สำหรับผมแล้ว ในความเงียบ ทุกสิ่งจะนิ่ง เบาและสงบ บรรยากาศคล้ายจะปกคลุมไปด้วยสีขาว และก็เป็นธรรมดาที่เมื่อเราอยู่ในความเงียบ จะเกิดความคิดและมโนภาพต่างๆ ผุดขึ้นมาในหัวมากมาย ในขณะนั้นผมได้เห็นเรื่องราวของเด็กชายชาวประมงคนหนึ่งที่ดำดิ่งไปในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เพื่อค้นหาหินมีค่าที่เรียกว่าโอปอล เด็กน้อยประทับใจในลวดลายของหินชนิดนี้ เพราะเมื่อมองลวดลายเหล่านั้นลึกลงไป เขาได้เกิดจินตนาการเห็นภาพต่างๆ ปรากฏขึ้นมามากมาย ภาพจากมุมมองของเด็กคนนั้นในบรรยากาศของความเงียบ คือสิ่งที่ผมพยายามถ่ายทอดออกมาในงานแสดงครั้งนี้

เรื่องราวของเด็กชายชาวประมงยังเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการค้นหาและไล่ตามความฝันของคนเรา ที่แม้ว่าสุดท้ายแล้วจะบรรลุผลหรือไม่ก็ตาม แต่สิ่งต่างๆ ที่ได้พบเจอในระหว่างทางนั้นก็ล้วนมีคุณค่าเสมอ

Noiseless moment and emptiness is the beginning of everything considered as a place without any attitude or bias.
Prior hearing any beautiful music or noisy sound, there was noiseless moment.
Prior hearing any admiring words or rumor, there was noiseless moment.
Prior painting any attractive or repulsive painting, there was only an empty paper or canvas located before an artist.
“Back to noiseless” is an exhibition taking me back to the mind of silence and emptiness again after experiencing too many kinds of sound and events throughout previous period influencing on my thinking, mind, and action without realizing.

For me, there is no movement in noiseless moment but I can feel comfort and calmness as if everywhere is painted with white color. Typically, when we are in noiseless moment, there are many ideas and imaginations occurred in our head. At that time, I had an imagination about a fishing boy who was diving into the deep sea to find a kind of valuable stone called opal. The  boy was impressed by patterns of such type of stone and had some imaginations after staring deeply into such patterns. Imaginations of such little boy in noiseless moment are what I have tried to express in this exhibition.

The story of this little boy also reflects human’s determination and dream chasing. Although those dreams may come true or not, experience gained from such journey is always priceless.

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

“รีไรท์” (Rewrite)


นิทรรศการ                                  “รีไรท์” (Rewrite)
ศิลปิน                                        ณัฐพล พาหา [Nattapon Paha]
วีรวิทย์ วีรวณิชกุล [Weerawit Weerawanichkul]
ธเนตร คุ้มญาติ [Taned Comyad]
เอกราช ศักดา [Ekarat Sakda]
รัฏฐ์พล มหาปราบ [Rathapol Mahaprab]
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม, สื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 6 - 24 ตุลาคม 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ                         วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 19.00น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          ณัฐพล (094-9541542)
แนวความคิด

            เป็นนิทรรศการกลุ่มแสดงผลงานจิตรกรรม ที่บอกเล่าเรื่องราวมุมมองทางความคิด มายาคติ ความเชื่อ อุดมคติ และวัฒณธรรมที่ถูกเขียนขึ้นมาในโลกร่วมสมัย เสมือนดั่งบทประพันธ์อันไร้ตัวอักษร ซึ่งถ่ายทอดลงบนระนาบ 2มิติ