วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

“Grey matter”นิทรรศการ                                  “Grey matter”
ศิลปิน                                        กลุ่ม The Grey Matters
สภาพร ประดิษฐ์ ( Sapaporn Pradith )
เสกสรรค์ ทุมมัย ( Seksun Toommai )
สิทธิพงศ์ ปานสมทรง ( Sittipong Pansomsong)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม และสื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสด                      วันที่ 10 – 31 พฤษภาคม 2561  
พิธีเปิดนิทรรศการ                         วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา18.00น.
                                                **การแสดง Art performance จากแววดาว
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          083-223-7623 (เสกสรรค์)
กิจกรรมพิเศษ                              **** ฟรีArt workshop -Gray Matter 2 ครั้ง คือ เสาร์ ที่ 19 พ.ค. 61
และเสาร์ 26 พ.ค. 61 เวลา 13.00 - 18.00 น.
แนวความคิด
           The Grey Matters คือ กลุ่มศิลปินที่ทำงานศิลปะในเทคนิคที่แตกต่างกัน แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การนำเสนอแง่มุมมองทางความคิด ประสบการณ์ จินตนาการ สุนทรียศาสตร์ของสิ่งต่างๆรอบตัว ที่มีผลต่อตัวตน ความคิด การแสดงออกและการดำเนินชีวิตอีกทั้งยังแสดงถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความคิดในช่วงเวลาขณะนั้น  
            ความงามที่เราเห็น เสพ ปรุงแต่ง หรือยอมรับเข้ามาในชีวิตนั้น มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะดีหรือไม่แต่มันก็แสดงให้เห็นถึงตัวของเราอันมีสมองเป็นจุดแรกเริ่มในการรับส่งข้อมูล โดยสมองส่วนเนื้อสีเทาหรือเปลือกสมองชั้นนอก Cerebral cortex (Grey matter) ที่ทำการรับ-ประมวลผล แล้วจึงเชื่อมโยง ส่งสารไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย ทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆ นำมาซึ่งการแสดงออกทางความคิดและการกระทำ การตระหนักรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละคน
           การได้มองเห็นโลกที่เปลี่ยนแปลง หมุนวนไปอย่างรวดเร็ว ฉาบฉวย ฉาบฝันสิ่งที่คิดว่าจะเติมเต็มหล่อเลี้ยงจิตใจนั้นก็แค่สิ่งที่เดินเข้ามาและสักวันก็จะจากไปและจะเหลือเป็นเพียงแค่สิ่งที่บันทึกถึงสิ่งที่เราเคยเป็นอยู่หรือเคยกระทำ เราได้สร้างศิลปะเพื่อพิจารณาถึงตัวเองกับความคิดเหล่านั้น และเรียนรู้จากมัน
           This is a collective of artists that work in different techniques but share the same goal, which is to imagine and to present to the audience the world around us that influences our individuality, identity, thoughts, expressions and the way we lead our lives. The aesthetics that we take in, or embrace, in our lives influence us directly and indirectly. Whether good or bad, these influences reflect to us the world that is changing and ourselves that are constantly transforming. The world revolves quickly and superficially; and those that seemed to have satisfied us are merely temporary and one day they will disappear, leaving behind only the record of the way we used to be. We create art to reflect on ourselves and our thoughts in order to learn from what has been and gone

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561

“จิตรกรรมสีน้ำ : ภาพลักษณ์จากสี” (PAINTERY IMAGE)นิทรรศการ                                  จิตรกรรมสีน้ำ : ภาพลักษณ์จากสี(PAINTERY IMAGE)
ศิลปิน                                        โกศล พิณกุล (KOSOL PINKUL)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรมสีน้ำ
ระยะเวลาที่จัดแสด                      วันที่ 7 – 29 มีนาคม 2561  
พิธีเปิดนิทรรศการ                         วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา18.30น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          081-701-1028 (โกศล)
แนวความคิด
จิตรกรรมสีน้ำ : ภาพลักษณ์จากสี (PAINTERY  IMAGE) เป็นการนำสีน้ำมาสร้างผลงานจิตรกรรมตามแนวทาง “อารมณ์นิยม” แสดงความรู้สึกต่อภาพที่ปรากฎตามความไหลซึมของคุณสมบัติของสีน้ำ สร้างอารมณ์และบรรยากาศของสีบนแผ่นภาพทั้งการระบายสีบนผ้าใบและการระบายสีบนกระดาษ ภาพที่ปรากฎให้เห็นนั้นแสดงภาพลักษณ์จากสีให้ปรากฎเป็นภาพต่างๆ

“นิทรรศการศิลปะกลุ่ม Individualists ครั้งที่ 6”นิทรรศการ                                  นิทรรศการศิลปะกลุ่ม Individualists ครั้งที่ 6
(The 6th Individualists Group Art Exhibition)
ศิลปิน                                        ศาสตราภิชานสัญญา  วงศ์อร่าม (SANYA WONGARAM)
รองศาสตราจารย์สมศักดิ์  ปรียวนิตย์ (SOMSAK PREEYAVANIT)
รองศาสตราจารย์สุกรี  วัชรพรรณ (SUGRE WATCHARAPHAN)
ลักษณะงาน                                 ภาพพิมพ์ ประติมากรรมและสื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสด                      วันที่ 14 มีนาคม – 4 เมษายน 2561  
พิธีเปิดนิทรรศการ                         วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา18.00น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          085 9534445 (สัญญา)
แนวความคิด
กลุ่ม “Individualists” นำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ครั้งนี้โดยมีมุมมองของแต่ละคนแตกต่างกันไปตามจินตนาการของตัวเอง โดยมีเนื้อหาเรื่องเดียวกันคือชีวิตกับธรรมชาติ ด้วยการแสดงออกเป็นผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อประสม โดยมองว่า ชีวิตและธรรมชาติเป็นของคู่กัน ธรรมชาติเป็นผู้สร้างและให้กำเนิดทุกชีวิตในโลกนี้ ฉะนั้นการดำรงอยู่ของชีวิตและธรรมชาติควรเป็นไปอย่างสมดุลซึ่งกันและกัน

Exhibition Concept
Life and Nature by the Individualists
            The Individualists present ideas about nature form their different views through sculpture, printmaking and mixed media art, with a belief that life and nature are inseparable. They are inherent with different beauty. Nature is the creator of all lives on earth. Our living should be in balance and harmony with nature
            At the present time, life and nature are imbalance. Humans use nature excessively. Their exploitation of nature causes environmental destruction and horrific consequences.
            However, beauty and be found in ‘truth’. The three artists found beauty from their contemplation on the truth of natural transformation. Everything is all changed, born and decayed. Artwork in this exhibition are the expressions of their ideas about beauty in truth of life and nature

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

"ลมหลง"นิทรรศการ                                  "ลมหลง"
ศิลปิน                                        ป๋อง แท่งทอง (Pong Thangthong)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรมและจัดวาง
ระยะเวลาที่จัดแสด                       วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561
พิธีเปิดนิทรรศการ                          วันพุธที่  28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น.     
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้อง3
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม            082-544-8887 (ป๋อง)
แนวความคิด
           
จิตใจคนเป็นสิ่งลึกลับ ยากแท้จะหยั่งถึง
บนใบหน้าเเละเเววตาที่มองเราสะท้อนจิตใจคนได้เเค่ไหน
บางคนแสดงออกมาก บางคนแสดงออกพองาม
เหตุผลร้อยแปดที่เราอยากเผยหรือ ไม่อยากเผยความในใจ
บางครั้งเราจริง จริงมากไปในวันนี้ชีวิตอาจมีภัย
บางครั้งเราหลอก หลอกคนอื่นบ่อยไปก็เผลอหลอกตัวเอง
ศิลปินปิ๊งคำว่า ลม
ลมมีอยู่จริงเราสัมผัสได้แม้เราหามันไม่เจอ 
เหมือนลมที่พัดมากระทบใบหน้า เรารู้ว่ามีอะไรมาโดนหน้าเราแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่
มือมาตบหน้าเราเรายังมองเห็น หาทางหลบได้ แต่ลมพัดมาตบหน้า เราไม่มีทางหลบ
หากลมที่ออกมาจากปากคนจนเป็นคำพูด ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีก
ถ้าเราถ่วงตัวเองไม่ดี เราก็หลงไปกับลมที่พูดออกมา
หากผู้มาชมนิทรรศการ ได้ชมและซึมซับกับผลงานก็เพียงพอแล้ว
แต่หากผู้มาชม ได้ร่วมสนุกกับศิลปินอีกสักนิด เพียงหยิบโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟนของท่าน
ดาว์นโหลดแอพลิเคลชั่น pong thangthong art ในระบบ แอนดรอยด์ เเล้วมาส่องที่ผลงาน
ผลงานบางชิ้น อาจต้องการความร่วมมือด้วยการกดที่หน้าจอ จะเกิดการโต้ตอบ
ผลงานบางชิ้น หากเพียงเเค่ผู้ชมเป่าลมไปที่มือถือ ก็เกิดผลทางภาพที่แตกต่างเเละขยายความหมายไปจากเดิม

ผลงานภาพพิมพ์ “พิมพ์ครั้งที่ 1”นิทรรศการ                                  ผลงานภาพพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1”
(“FIRST EDITION” PRINTMAKING EXHIBITION)
ศิลปิน                                        นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ARTED47 FACULTY OF EDUCATION CHULALONGKORN UNIVERSITY)
ลักษณะงาน                                 ภาพพิมพ์
ระยะเวลาที่จัดแสด                       วันที่ 21 มีนาคม 2561 – 10 เมษายน 2561
พิธีเปิดนิทรรศการ                          วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้อง3
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม            081-032-5476 (สุชาติ)

แนวความคิด
          พิมพ์ครั้งที่ 1 (FIRST EDITION)” เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ที่ได้เรียนวิชาภาพพิมพ์สำหรับครู, ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ผ้าไหม, ภาพพิมพ์ไม้สำหรับครู และภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ
ชื่อของนิทรรศการในครั้งนี้ มีแนวคิดมาจาก คำว่า “EDITION” ในทางของหนังสือแปลว่า พิมพ์ครั้งที่” หนังสือที่ได้รับความนิยมมากก็จะมีจำนวน ครั้งที่พิมพ์มากเช่นเดียวกัน แต่สำหรับในกระบวนการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์แล้วการพิมพ์ครั้งที่ 1 หรือการพิมพ์ ครั้งแรก ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการทำให้จินตนาการปรากฏออกมาเป็นชิ้นงาน บางเทคนิค เช่น MONOPRINT ก็จะได้ผลงานออกมาเลยจากการพิมพ์ครั้งที่ 1 และไม่เหมือนกันในแต่ละครั้ง ส่วนเทคนิคอื่นๆที่มีการพิมพ์เป็นชุด การพิมพ์ครั้งที่ 1 เป็นการพิมพ์ชิ้นงานชิ้นแรกขึ้นมา หลังจากที่ศิลปินได้ทดสอบการพิมพ์และปรับปรุงแก้ไขในขั้น ARTIST PROOF (A.P.) จนได้แม่พิมพ์ที่สมบูรณ์แบบ แล้วนำไปพิมพ์เป็นชุดตามจำนวนที่ศิลปินกำหนดต่อไป

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

"เธอ" (HER)


นิทรรศการ                                 "เธอ"  (HER)
ศิลปิน                                        สุทธิเกียรติ เวชแดง (SUTTIKIRET  WACHDANG)
ลักษณะงาน                                จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 20 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2561
พิธีเปิดนิทรรศการ                        วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น.     
ห้องนิทรรศการ                           ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้อง3
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          084-446-1277 (สุทธิเกียรติ)
แนวความคิด
          ผลงานชุดนี้เกิดขึ้นจากความรู้สึกสนใจในการเฝ้ามองและสังเกตรูปร่าง หน้าตา รวมไปถึงอิริยาบถต่างๆของเหล่าหญิงสาวในอุดมคติของตนเองที่สามารถพบเจอได้ทั้งในชีวิตประจำวัน โลกออนไลน์ หนังสือและนิตยสารต่างๆ จากความรู้สึกสนอก สนใจ ไปจนถึงชื่นชอบหญิงสาวเหล่านั้น ได้นำไปสู่ความหลงใหลและคลั่งไคล้ในตัวของพวกเธอ ทว่าความรู้สึกนั้นไม่สามารถถ่ายทอดออกมาให้พวกเธอได้รับรู้ด้วยตัวผมเอง ดังนั้นสิ่งที่สามารถทำได้อย่างง่ายที่สุดก็คือการสร้างโลกแห่งจินตนาการของตนเองขึ้นมา ซึ่งทุกสิ่งเกี่ยวกับพวกเธอเหล่านั้นที่ไม่อาจเป็นไปได้ในโลกของความเป็นจริงสามารถเป็นไปได้ทั้งหมดในโลกแห่งจินตนาการที่มีเพียงตัวผมกับพวกเธอเพียงเท่านั้น  นั่นแหละครับความสุขของชายหนุ่มผู้ที่ชอบคิดไปเองอย่างผม  และทุกเรื่องราวก็ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน 1 ชุดใหญ่ๆที่ทุกท่านกำลังจะได้รับชมกั

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

“วิถีชีวิต” (THE WAY OF LIFE)


นิทรรศการ                                  วิถีชีวิต(THE WAY OF LIFE)
ศิลปิน                                        ฝนธรรม บัวภุชพงศ์ (FONTHAM  BUAPHUCHPHONG)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 4 เมษายน ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2561  
พิธีเปิดนิทรรศการ                         วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา18.30น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          086-899-7782 (ฝนธรรม)
แนวความคิด

ความผูกพันในวิถีชีวิตชนบททางภาคใต้ ตั้งแต่วัยเยาว์ ได้สร้างความประทับใจ และได้กระตุ้นอารมณ์ ความรู้สึก เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่พบเห็นบรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต้ ที่มีอยู่ในสภาพจากความเป็นจริงที่ตอบสนองต่อสิ่งพบเห็น จากสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่จัดวางหรือห้อยแขวนอยู่กับฝาผนังหรือเพดาน และที่วางอยู่ในเรือนชานหรือใต้ถุนเรือน อันวัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดล้อมในชนบทภาคใต้ เป็นการดำเนินวิถีชีวิตที่มีความเรียบง่าย สงบ เป็นความหวังที่ยังคงมีอยู่ ผ่านจิตรกรรมไทยร่วมสมัย

My affection towards the southern life since I was young has impressed me. It also arouses my feeling and emotion and finally inspires me. I have created my works from the atmosphere of the southern life in reality which  responding to the things I have seen, such as, dwellings and home appliances which were laid on the ceiling,  hung on the wall and arranged on the terrace or the space under a house. The southern culture and tradition and the environment of the southern life are the simple and peaceful living. It is a real hope that remains through Thai Contemporary painting.