วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

“รีไรท์” (Rewrite)


นิทรรศการ                                  “รีไรท์” (Rewrite)
ศิลปิน                                        ณัฐพล พาหา [Nattapon Paha]
วีรวิทย์ วีรวณิชกุล [Weerawit Weerawanichkul]
ธเนตร คุ้มญาติ [Taned Comyad]
เอกราช ศักดา [Ekarat Sakda]
รัฏฐ์พล มหาปราบ [Rathapol Mahaprab]
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม, สื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 6 - 24 ตุลาคม 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ                         วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 19.00น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          ณัฐพล (094-9541542)
แนวความคิด

            เป็นนิทรรศการกลุ่มแสดงผลงานจิตรกรรม ที่บอกเล่าเรื่องราวมุมมองทางความคิด มายาคติ ความเชื่อ อุดมคติ และวัฒณธรรมที่ถูกเขียนขึ้นมาในโลกร่วมสมัย เสมือนดั่งบทประพันธ์อันไร้ตัวอักษร ซึ่งถ่ายทอดลงบนระนาบ 2มิติ

“INS’PAI’RAION”


นิทรรศการ                                  INS’PAI’RAION
ศิลปิน                                        นิสิตชั้นปีที่3 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน 10 คน
กรชนก สุวรรณเจริญ
กิตติ์นิธิ เกตุแก้ว
ชนิกานต์ ชวนะนันท์
ณิชารีย์ ดาโลปการ
พิทักษ์ สินธุเดชากุล
มาลิตา ไมเออร์
ทองทิพย์ ธัมชนะเลิศ
ลักษิกา ไกรวงศ์
ศิริพร แสงอินทร์
เสฎฐนันท์ เอี่ยมสิริธนากร
ลักษณะงาน                                 ภาพพิมพ์
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ                        วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 18.30 น.
ห้องนิทรรศการ                           ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          0860212059 (คุณหมู)
แนวความคิด

นิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้น โดยรวบรวมผลงานของนิสิตชั้นปี 3 ที่ได้รับแรงบันดาลใจและเรียนรู้งานจากการที่ได้ศึกษาและเรียนรู้จากการออกนอกสถานที่ (อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ผลงานส่วนใหญ่เป็นความคิดที่ต่อยอดมาจากการได้เรียนรู้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นความคิดและความสนใจของตนเอง โดยสื่ออกมาเป็นงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ นำมาจัดแสดงเพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและความรู้ของนิสิตที่ได้รับตลอดการศึกษามา

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

"เรา-เขา" [We and The others]


นิทรรศการ                                  "เรา-เขา"  [We and The others]
ศิลปิน                                        ประมาณ ต่างใจ (Pramarn Tangchai)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรมและวาดเส้น
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 1 – 14 พฤศจิกายน 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ                         วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          081-4423686 ประมาณ
แนวความคิด
"บันทึกเส้นทางภาวนา..ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาภาพ"
Solo art exhibition by Pramarn Tangchai
ประมาณ ต่างใจ ชื่อนิทรรศการ
"เรา-เขา" We and The others

" เ ร า  -  เ ข า "
ในแนวความคิดของผม ไม่ว่าสัตว์ บุคคล ตัวตน เราหรือเขา ชีวิตต่างก็ล้วนดำเนินไปตามเหตุปัจจัย..เริ่มต้นด้วยความไม่รู้ ดำเนินอยู่ท่ามกลางความสับสน และจบลงด้วยความเศร้า เป็นทั้งผู้กระทำและถูกกระทำ เป็นทั้งเหยื่อและผู้ล่า งานชุดนี้นำเสนอปฏิสัมพันธ์ของชีวิตกับสรรพสิ่ง ว่าด้วยเรื่องราวภายในจิตใจ อารมณ์ความรู้สึก สัญชาตญาณ ตั้งทำถามเกี่ยวกับทวิลักษณ์ ขาวดำ กุศลอกุศล ความยินดียินร้าย กายกับจิตฯลฯ งานศิลปะของผมทำหน้าที่นำเสนอสุนทรียภาพและเชื้อเชิญผู้ชมให้ก้าวเดินออกมาจากทางสุดโต่งสองทางนี้...

We and The others
In my opinion, either animals, man, individuals and even we or they, all lives consequently continue by each very own motivation.. Begin with ignorance, doubtfully cycle within the chaos then finally end with grief. Being both actively and passively living life, both prey and predator.

This series of artworks purely present the interaction of life and the others around it; things that happen inside, no matter from your soul, emotion or instinct. These works also raise the question about duality; shape and form, black and white, divine or devil, interested or uninterested, etc.


Consequently, my work will only present to you the aesthetics of my art  and let my audiences to have their own choices to walk themselves away from these two excessive ways of life.

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

“ครอบครัว ความผูกพันอันแสนอบอุ่น”


นิทรรศการ                                  “ครอบครัว   ความผูกพันอันแสนอบอุ่น”
(Family is a warm deep connection)
ศิลปิน                                        ณัฐ ล้ำเลิศ (nat lamleat)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                       วันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2560
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม            083 628 -3336 (ณัฐ)
แนวความคิด

            ครอบครัว เป็นสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทและความสำคัญในการดำเนินชีวิต เพราะเป็นสังคมแรกในการอบรมสั่งสอน ขัดเกลาพฤติกรรม การกระทำ ความคิด  รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคม
            การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุดนี้ ได้นำเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน  เนื่องจากมีความผูกพันกับครอบครัวและกลุ่มเครือญาติตั้งแต่วัยเยาว์ ได้รับการเลี้ยงดู ให้ความรัก ความอบอุ่น และความเอื้ออาทร ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีและอยู่ในความทรงจำมาโดยตลอด นอกจากนั้นในช่วงที่มีปัญหาหรืออุปสรรคจนเกิดความท้อแท้ เสียใจ สิ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้คือกำลังใจของคนในครอบครัว
            สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแบบรูปธรรม (Realistic) ด้วยเทคนิคสีอะคริลิก และสีน้ำมัน โดยนำหุ่นนิ่งมาเป็นสัญลักษณ์แทนบุคคลในครอบครัว หรือเป็นตัวแทนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว เพื่อถ่ายทอดความรัก ความผูกพัน ความทรงจำ และเรื่องราวต่าง ๆ เมื่อครั้งที่ได้อยู่กับครอบครัว

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

“ไลฟ์ไลน์” (LifeLine)


นิทรรศการ                                  “ไลฟ์ไลน์” (LifeLine)
ศิลปิน                                        เพชราวุธ พิสุทธิ์ศักดิ์ ( Peachravut  Pisutsak )
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                       วันที่ 29 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ                          วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการ1 ชั้น 1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม            087-5125230 (เพชราวุธ)
แนวความคิด
เส้นทางชีวิตของเราทุกคนล้วนต้องเลือกเดิน แต่จะทำอย่างไรให้ระหว่างทางที่เราดำเนินไปนั้นถูกจรรโลงด้วย สำหรับผมแล้ว ธรรมชาติ และ ศิลปะเป็นสองสิ่งที่ทำให้ผมสามารถเดินทางได้อย่างมีความสุข


Lifeline - ไลฟ์ไลน์ การเดินทางของชีวิต เป็นการบันทึกรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งของชีวิตเสมือนสมุดบันทึกแต่ใช้ภาพบอกเรื่องราวแทนตัวอักษร โดยใช้วิธีการออกแบบเรขศิลป์ (Graphic) ที่ใช้เส้นและรูปร่างแบบเรียบง่าย ร่วมกับการเพิ่มมิติของภาพด้วยงานจิตรกรรม (Painting) มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน

นิทรรศการ                      “Thinker-Thinking” (นักคิด ครุ่นคิด)
ศิลปิน                                        กลุ่ม ครุศิลป์รุ่น 6
พัชรินทร์  มีลาภ
นายเจริญ   ผิวนิล
นายพรสวรรค์  นนทะภา
                                                ผศ.สากล  สุทธิมาลย์ 
                                                นายมงคล กลิ่นทับ
                                                นายกฤษณะ ลิไทสง
นางสาวสุธินี  อินทนี
นายกิตติศักดิ์ แก้วดุก
นายโชคชัย บุญเสนอ
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                       วันที่ 4 - 24 กรกฎาคม 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ                          วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น.
ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น1 ห้องนิทรรศการ 1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม            086-5842514 (มงคล)
แนวความคิด

กลุ่มครุศิลป์รุ่น 6 เป็นกลุ่มที่ได้รวมตัวกันจากการคัดเลือกผลงานดีเด่นจำนวน 10 คนในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่ 6”เพื่อนำผลงานไปเผยแพร่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยี่ยมชมผลงานศิลปะระดับโลกซึ่งมีงานศิลปะที่น่าสนใจหลากหลาย นอกจากนี้การไปถ่ายทอดงานศิลป์ยังทำให้กลุ่มครุศิลป์รุ่น 6 ทั้ง 10 คน มีความผูกพันกัน และหลังจากกลับจากการนำผลงานไปเผยแพร่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนั้นทางสมาชิกกลุ่มก็ได้เกิดความคิด ความต้องการที่จะจัดนิทรรศการ กลุ่ม ครุศิลป์รุ่น 6 ให้เกิดความต่อเนื่องของกลุ่ม จึงทำให้เกิด การจัดตั้งโครงการ การจัดนิทรรศการ กลุ่ม ครุศิลป์รุ่น 6 ครั้งที่ 1 “Thinker-Thinking” ขึ้น
Thinker-Thinking มีที่มาจากการที่ กลุ่มครุศิลป์รุ่น 6 ได้เดินทางไปแสดงงานศิลปะและดูงานศิลปะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้มีโอกาสดูผลงานประติมากรรมที่ชื่อ the thinker ของ Rodin และเกิดคำพูดติดตลกของกลุ่มว่า “thinker ไม่ทิ้งกัน” และนอกจากนั้นเราก็ได้ศึกษาที่มาของผลงาน “the thinker” หรือ "นักคิด" เป็นประติมากรรมบรอนซ์และหินอ่อนที่เป็นรูปชายนั่งคิดเหมือนมีความขัดแย้งภายใน  เดิมชื่อ "กวี" เป็นงานที่จ้างโดย ในกรุงปารีสเพื่อเป็นรูปปั้นสำหรับประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ โรแดงได้รับแรงบันดาลใจจากไตรภูมิดันเตของดันเต อาลีกีเอรี (ดีวีนากอมเมเดีย” แบ่งออกเป็นสามตอน นรก”แดนชำระ” และ สวรรค์” กวีนิพนธ์เขียนในรูปของบุคคลที่หนึ่งและเป็นเรื่องที่บรรยายการเดินทางของดานเตไปยังภูมิสามภูมิของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว ที่เริ่มการเดินทางตั้งแต่วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ไปจนถึงวันพุธหลังจากวันอีสเตอร์ของปี ค.ศ. 1300 โดยมีกวีโรมัน เวอร์จิล เป็นผู้นำใน นรก” และ แดนชำระ” และ เบียทริเช พอร์ตินาริ เป็นผู้นำใน สวรรค์”) และตั้งชื่อประตูว่า "ประตูนรก" ประติมากรรมแต่ละชิ้นเป็นตัวแทนชองตัวละครจากมหากาพย์ เดิม "นักคิด" ตั้งใจจะให้เป็นดันเต อาลีกีเอรี หน้า "ประตูนรก" ครุ่นคิดถึงมหากาพย์ ในประติมากรรมชิ้นสุดท้าย รูปปั้นเล็กนั่งอยู่เหนือประตูคิดถึงชะตาของผู้อยู่ข้างใต้ ประติมากรรมเป็นรูปเปลือยเพราะโรแดงต้องการสร้างผู้ที่มีลักษณะเป็นวีรบุรุษทำนองเดียวกับมีเกลันเจโล ที่แสดงให้เห็นทั้งด้านสติปัญญาและความสามารถทางกวีนิพนธ์
            ประติมากรรมชิ้นนี้เป็นชิ้นที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดชิ้นหนึ่งของโรแดง และมักจะใช้เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับความมีสติปัญญา และต่อมาก็เป็นหัวเรื่องการเสียดสีที่เกิดขึ้นเมื่อโรแดงยังมีชีวิตอยู่
ดังนั้นจากที่มาของ “the thinker” และความเชื่อมโยงของ กลุ่มครุศิลป์รุ่น 6 จึงได้ตั้งชื่อการจัดนิทรรศการ กลุ่ม ครุศิลป์รุ่น 6 ครั้งนี้ว่า Thinker-Thinking นักคิด ครุ่นคิด เพื่อแสดงความคิดที่มีตัวตนของแต่ละคนในกลุ่มที่กำลังคิดและถ่ายทอดความคิดนั้นออกมาเป็นผลงานศิลปะ ที่แสดงถึงความคิดที่กลั่นกรองออกมาจากสติปัญญาและประสบการณ์ที่มีความลึกซึ้งในเรื่องราวและเนื้อหาเฉพาะตน

“ทิวทัศน์ของโลกที่จังหวัดตรัง” (World's landscape at Trang province)


นิทรรศการ                                  “ทิวทัศน์ของโลกที่จังหวัดตรัง” (World's landscape at Trang province)
ศิลปิน                                        ธีระยุทธ จีนประชา (Theerayuth Jeenpracha)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                       วันที่ 19 สิงหาคม – 7 กันยายน 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ                          วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 18.30 น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม            081-7717112  (ธีระยุทธ)
แนวความคิด
            นำเสนอจิตรกรรมทิวทัศน์ของโลกจากจังหวัดตรัง เพื่อเป็นตัวแทนบอกเล่าถึงความงามและความรู้สึกที่โลกซ่อนไว้ในภูมิทัศน์ที่เราคุ้นเคยชิน ให้เราได้ระลึกรู้ถึงความงามแห่งชีวิต ในช่วงขณะเวลาที่เราอาศัยอยู่ที่โลกใบนี้  ..