วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

นิทรรศการของหอศิลป์จามจุรี ประจำปี2558


ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1
 13 กุมภาพันธ์  2558 - 13 มีนาคม  2558    
 คุณเจ  สุรเสน        
 16 มีนาคม  2558 - 20 เมษายน  2558       
 Young Ji Kim       
 22 พฤษภาคม  2558 - 19 มิถุนายน  2558  
 คุณกรดล  กุลจาริสิริ
22 มิถุนายน  2558 - 20 กรฎาคม  2558    
 คุณวิญญา  จันทะศิริ
 22 กรกฎาคม  2558 - 19 สิงหาคม  2558   
 ผศ.ดร. ม.ล.บุศยมาศ  นันทวัน
21 สิงหาคม  2558 - 18 กันยายน  2558     
 คุณพรพรรณ  ศรีธนาบุตร    
 21 กันยายน  2558  - 19 ตุลาคม  2558     
 คุณจารุพงษ์  จันทรเพชร     
21 ตุลาคม  2558 - 18 พฤศจิกายน  2558
  คุณนิโรจน์  จรุงจิตวิทวัส      
 20 พฤศจิกายน  2558 - 18 ธันวาคม  2558 
  คุณธรรมนิยาม  บุญมี
 21 ธันวาคม  2558 - 22 มกราคม  2559     
                 คุณคงฤทธิ์  หลาวทอง
   
ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 2                               
16 กุมภาพันธ์  2558 - 16 มีนาคม  2558    
คุณนฤพนธ์  ชุติวรรณโสภณ
 24 เมษายน  2558 - 22 พฤษภาคม  2558
คุณ วิเชษฐ  จันทร์นิยม
    
 25 พฤษภาคม  2558 - 22 มิถุนายน  2558  
คุณสมพล  ยารังษี   
24 มิถุนายน  2558 - 22 กรกฎาคม  2558   
คุณชุมพล  คำวรรณะ
  24 กรฏาคม  2558- 21 สิงหาคม  2558      
GI - OK Jeon       
24 สิงหาคม  2558 - 21 กันยายน  2558     
คุณสืบแสง  แสงวชิระภิบาล  
23 กันยายน  2558 - 20 ตุลาคม  2558      
คุณไพศาล  ธีรพงศ์วิษณพร
  22 ตุลาคม  2558 - 20 พฤศจิกายน  2558
คุณจิรศักดิ์  อนุจร   
 23 พฤศจิกายน  2558 - 21 ธันวาคม  2558 
คุณ เทียนชัย  ตั้งพรประเสร็จ
23 ธันวาคม  2558 - 25 มกราคม  2559     
คุณนิพนธ์ จังกินา

ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้อง 3  
 7 มกราคม  2559 - 4 กุมภาพันธ์  2559 
คุณนักรบ  เผ่าภูรี         
                             6 กุมภาพันธ์  2558 - 6 มีนาคม  2558   
คุณรุ้ง  โรจนสัจจา       
 9 มีนาคม  2558 - 9 เมษายน  2558
คุณสาโรจน์  ตั้งตฤษณกุล
20 เมษายน  2558 - 18 พฤษภาคม  2558
คุณแก้วสุดา  บุตรเผียน  
 19 มิถุนายน  2558 - 17 กรกฎาคม  2558
คุณชัยณรงค์  โภชาธาร  

วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขอชี้แจ้งการขอใช้พื้นที่หอศิลป์จามจุรีฯ

แจ้งเพื่อทราบ

หอศิลป์ฯ เลื่อนการขอใช้พื้นที่ของปี2558  ถึงวันที่ 9 เมษายน 2557
และขอเรียนชี้แจ้งเพิ่มเติม ดังนี้


***
ถาม...ทำไม? จะต้องมีCD ประกอบผลงาน
ตอบ...ส่วนนี้เป็นผลประโยชน์แก่ศิลปินเอง ...เนื่องจากบางครั้งศิลปินถ่ายภาพ และจัดทำแฟ้มผลงานได้ไม่สมบูรณ์ ทำให้คณะกรรมการเห็นภาพได้ไม่ชัด..กรณีนี้หากมีข้อสงสัย กรรมการฯจะได้เปิดพิจารณาภาพถ่ายทางCD
***
ถาม...ทำไม? ต้องDownload ใบสมัครทางWebsite และให้จัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น
ตอบ...เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหอศิลป์ฯมีไม่เพียงพอ ซึ่งในบางครั้งเมื่อศิลปินนำเอกสารเข้ามายื่นที่หอศิลป์ฯ อาจทำให้ไม่ได้พบเจ้าหน้าที่ จึงทำให้ศิลปินเสียเวลา ...หอศิลป์ฯจึงให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น เพื่อความสะดวกแก่ศิลปินเอง
***

โปรดเช็คเอกสารก่อนจัดส่ง เนื่องจากเอกสารจะต้องมีครบถ้วน ดังนี้

1. เอกสารประกอบใบสมัคร จำนวน 3 แผ่น
    1.1 ใบสมัคร แผ่นที่ 1 และ 2
    1.2 ใบเซ็นยินยอมจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของหอศิลปฯ
2. แฟ้มผลงาน ซึ่งมีผลงานไม่น้อยกว่า 15 ภาพ
    เรียงลำดับความสำคัญของผลงาน(ที่ศิลปินเห็นควร)
    โดยระบุ ชื่อศิลปิน/ชื่อผลงาน เทคนิค ขนาด ปีพ.ศ.ที่สร้างสรรค์
3. CD ผลงาน (เช่นเดียวกับแฟ้มผลงาน)
4. เอกสารทั้งหมด จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS เท่านั้น
   โดยจัดส่งถึง : คณะกรรมการพิจารณาผลงานหอศิลป์จามจุรีฯ
             ที่อยู่      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี8
                           แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557

สมัครขอใช้พื้นที่หอศิลป์ฯ

ขั้นตอนการยื่นใบสมัครขอใช้พื้นที่หอศิลป์ฯ
หอศิลป์ฯ เปิดรับสมัครการขอใช้พื้นที่เพื่อจัดแสดงนิทรรศการศิลปะของปี 2558 
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 28 มีนาคม 2557 (นับวันตีตราไปรษณีย์)  โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้
  • กรอกแบบฟอร์มขอใช้พื้นที่ปี 2558 พร้อมอ่านรายละเอียดข้อกำหนดการใช้พื้นที่หอศิลป์ฯให้ครบถ้วน   ด้วยวิธีการ download แบบฟอร์มได้ที่ : www.chamchuriartgallery.blogspot.com (ภาพสีชมพู อยู่บริเวณมุมบนด้านซ้ายมือ  หัวข้อ ขอใช้พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการปี 2558 )    ใบสมัครมีทั้งหมด 2 แผ่น , ข้อกำหนดการใช้พื้นที่ 1 แผ่น
  • ส่งตัวอย่างภาพผลงานอย่างน้อย 15 ภาพ โดยจัดพิมพ์ภาพ แล้วใส่ลงในแฟ้มผลงาน แต่ละภาพจะต้องระบุชื่อภาพ เทคนิค ขนาด ปีพ.ศ.ที่สร้างสรรค์ (มีtemplate ให้download)  พร้อมกับบันทึกลงใน CDR  เพื่อประกอบการพิจารณา (ในกรณีที่ขอใช้พื้นที่เพื่อจัดแสดงผลงานแบบกลุ่ม จะต้องส่งภาพผลงานไม่น้อยกว่า 20 ภาพ หรือ ท่านละไม่น้อยกว่า 3 ภาพ)
  • ประวัติการศึกษา การแสดงผลงาน หรือการทำงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
  • ลงลายมือชื่อ เพื่อแสดงการยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของหอศิลป์ฯ ทุกประการ
  • บรรจุเอกสารทั้งหมดลงในซอง พร้อมจัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS.) โดยส่งถึง :

คณะกรรมการพิจารณาการขอใช้พื้นที่หอศิลป์ฯ
ที่อยู่....หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี8  แขวงวังใหม่ ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเหตุ : หอศิลป์ฯ จะแจ้งผลการยื่นขอใช้สถานที่ให้ทุกท่านทราบทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2557
และการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาใช้สถานที่ ถือว่าเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : chamchuriartgallery@gmail.com 

โทร. 02 2183709 / 0859457746  เวลา 10.00 – 18.00น.(วันราชการ)

เอกสารขอใช้พื้นที่หอศิลป์
Solo (มี 4 แผ่นที่ Link ด้านล่าง)
เอกสารขอใช้พื้นที่หอศิลป์
Group (มี 4 แผ่นที่ Link ด้านล่าง)