วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

“วิถีชีวิต” (THE WAY OF LIFE)


นิทรรศการ                                  วิถีชีวิต(THE WAY OF LIFE)
ศิลปิน                                        ฝนธรรม บัวภุชพงศ์ (FONTHAM  BUAPHUCHPHONG)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 4 เมษายน ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2561  
พิธีเปิดนิทรรศการ                         วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา18.30น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          086-899-7782 (ฝนธรรม)
แนวความคิด

ความผูกพันในวิถีชีวิตชนบททางภาคใต้ ตั้งแต่วัยเยาว์ ได้สร้างความประทับใจ และได้กระตุ้นอารมณ์ ความรู้สึก เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่พบเห็นบรรยากาศแห่งวิถีชีวิตชาวใต้ ที่มีอยู่ในสภาพจากความเป็นจริงที่ตอบสนองต่อสิ่งพบเห็น จากสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่จัดวางหรือห้อยแขวนอยู่กับฝาผนังหรือเพดาน และที่วางอยู่ในเรือนชานหรือใต้ถุนเรือน อันวัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดล้อมในชนบทภาคใต้ เป็นการดำเนินวิถีชีวิตที่มีความเรียบง่าย สงบ เป็นความหวังที่ยังคงมีอยู่ ผ่านจิตรกรรมไทยร่วมสมัย

My affection towards the southern life since I was young has impressed me. It also arouses my feeling and emotion and finally inspires me. I have created my works from the atmosphere of the southern life in reality which  responding to the things I have seen, such as, dwellings and home appliances which were laid on the ceiling,  hung on the wall and arranged on the terrace or the space under a house. The southern culture and tradition and the environment of the southern life are the simple and peaceful living. It is a real hope that remains through Thai Contemporary painting.

“ANIMA : ชีวิตสัมพันธ์”


นิทรรศการ                                  “ANIMA : ชีวิตสัมพันธ์
ศิลปิน                                        กลุ่ม 92 (Kawsong)          
นายชุมพล พรรหมจรรย์, นายศิวกร บัวทอง, นายภาณุพงศ์ คงเย็น
นางสาวรัตติกาล จิตต์หมั้น, นางสาวธนัชชา ลีลางกูร
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรมและสื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      9 กุมภาพันธ์ ถึง  1 มีนาคม พ.ศ. 2561
พิธีเปิดนิทรรศการ                         9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา18.00 น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          084-741-8338, 080-788-8536 (รัตติกาล)
แนวความคิด

Anima : ชีวิตสัมพันธ์

   "เราเชื่อว่าชีวิตอันปราศจากซึ่งสายใยสัมพันธ์ เป็นชีวิตที่ดำรงอยู่ได้ แต่จะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบหรือไม่..."

   "มนุษย์และสัตว์" สิ่งมีชีวิตเล็กๆในโลกอันกว้าง ดำรงชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องในระบบของธรรมชาติ หากแต่มีรูปแบบการดำรงชีวิตอันแตกต่างและหลากหลายบริบท เช่น สัตว์ในฐานะเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ สัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงไว้เพื่อใช้งานหรือเป็นอาหาร เป็นต้น ในความแตกต่างนี้สิ่งที่มนุษย์กับสัตว์มีเหมือนกันคือหัวใจ และความรู้สึก ซึ่งเป็นสภาวะแห่งนามธรรม จึงนำมาสู่มุมมองการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้ง 5 ในกลุ่มก้าวสอง ที่ถ่ายทอดจินตนาการแห่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ จากความรู้สึก ความเชื่อ อุดมคติของแต่ละคน เสมือนการค้นหาสมดุลของความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตและจิตวิญญาณ

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

"ปรากฏการณ์ธรรมชาติทะเลสาบสงขลา : ภาพสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมทางการเห็น"


นิทรรศการ                                  "ปรากฏการณ์ธรรมชาติทะเลสาบสงขลา : ภาพสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมทางการเห็น"
                                                [ Natural Phenomenon of Songkhla Lake : A Reflective Characteristic of Visual Culture ]
ศิลปิน                                        เจียมจันทร์  จันทร์คงหอม (Jiamchan  Chankhonghom)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                       วันที่ 19 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2561
พิธีเปิดนิทรรศการ                          วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม            085-805-2406 (เจียมจันทร์)
แนวความคิด
การสร้างความรู้เชิงปฏิบัติการ จากการศึกษาวิเคราะห์ในมุมมองทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับวัฒนธรรมทางการเห็น สู่บริบทพื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมทะเลสาบสงขลา เพื่อเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ เป็นการแยกสิ่งหลักออกจากสิ่งย่อย ในมุมมองทางศิลปะนั้น เป็นการสร้างรูปความหมายตรง และความหมายแฝง เป็นการสร้างความรู้ทางวิชาการให้เข้มแข็ง การวิเคราะห์มุมมองความคิดตามแบบอย่างตะวันตก และแบบอย่างตะวันออก ในวัฒนธรรมลุ่มน้ำ จากภาพสะท้อนอัตลักษณ์ทางการเห็น จึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับภาพ ที่ข้ามศาสตร์กันไปมา ในโลกของภาพทางสายตา ที่ผลิตความหมาย คุณค่า สุนทรีย์ ผ่านงานจิตรกรรม การพัฒนาสร้างสรรค์ เป็นการสร้างความกลมกลืน ผสมผสานข้อมูล เพื่อนำผลการศึกษาวิเคราะห์ ไปสู่การสังเคราะห์ โดยอาศัยกลวิธีทางจิตรกรรม เพื่อแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมทางการเห็นในบริบทใหม่

This dissertation’s aims to study and analyze natural phenomenon of Songkhla Lake in the perspective of nature and arts in order to synthesize to be fine art and demonstrate the process of generating academic knowledge, The results from both perspectives were, then, synthesized to create the holistic knowledge by creative performance, adaptive experiment, enhancement, and problem solving of aesthetic meanings based on visual arts, compositional management, and visual element principles as well as contemporary fine art strategies so as to represent the cultural characteristic in a new context.

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

“แรงงานเพื่อชาติใคร”


นิทรรศการ                                  แรงงานเพื่อชาติใคร”
ศิลปิน                                        ผศ.ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม วาดเส้น เซรามิก จัดวาง
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 14 มกราคม 2561
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการ3  ชั้น 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          081619-3228 (ศุภชัย)
แนวความคิด

ประเด็นเรื่องแรงงานข้ามชาติผู้อพยพ ลี้ภัย เป็นประเด็นระดับโลก ไม่เพียงแต่ประเทศไทยจะเป็นผู้รับแรงงานเข้ามาเท่านั้น ในขณะเดียวกันแรงงานไทยก็ไปทำงานต่างประเทศต่างก็อยู่ในสถานะคนชั้นสองเช่นเดียวกัน การวิจัยทางด้านศิลปะเป็นการทำให้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ถูกนำเสนอออกมาในทางที่ทำให้เกิดความเข้าใจผ่านสื่อศิลปะ เพราะสังคมไทยยังคงมองแรงงานข้ามชาติเป็นด้านลบ มองเห็นแต่ปัญหา งานวิจัยมักจะเริ่มต้นด้วยประเด็นนี้เป็นปัญหา แต่ในความจริงแล้วการวิจัยสามารถดึงพลังด้านบวกหรือด้านสร้างสรรค์จากแรงงานเหล่านั้นออกมาให้สังคมไทยได้เห็นและเข้าใจได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดีมากยิ่งขึ้น

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

“B L O O M 4 : Destination Anywhere”


นิทรรศการ                                  “B L O O M 4 : Destination Anywhere”
ศิลปิน                                        สมโภชน์ สิงห์ทอง (Sompote Singthong)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรมสีน้ำ
วันเปิดนิทรรศการ                         วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00น.
คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 1 – 19  พฤศจิกายน 2560
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          081-3127858 (สมโภชน์)
แนวความคิด
ปลายทางที่ว่านั้น จะเป็นที่ไหนสักแห่งก็ได้  ที่ซึ่งจะพาเราไปสัมผัสกับความรู้สึกดื่มด่ำกับประสบการณ์ในที่นั้นๆ  จุดหมายปลายทางจึงเป็นมากกว่าสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง หากแต่เป็นมุมมอง เป็นความรู้สึกที่มีต่อสถานที่นั้นๆ  อาจเป็นความสดใสรื่นรมย์ อาจเป็นความตื่นตา   ตื่นใจ  อาจเป็นความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ  อาจเป็นความประทับใจในมิตรภาพของคนแปลกหน้า หรืออาจเป็นแค่เพียงแสงเงาที่ไม่มีใครสังเกตเห็น ความรู้สึกเหล่านี้ก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้ศิลปินสร้างงานชุดนี้ขึ้น

งานชุด Bloom 4: Destination Anywhere นี้  เป็นงานจิตรกรรมในแนว Impressionism ซึ่งเป็นงานแสดงเดี่ยวครั้งที่ 5 ของศิลปิน สมโภชน์ สิงห์ทอง ผู้ซึ่งเดินอยู่ในเส้นทางศิลปะอย่างต่อเนื่องยาวนานมากว่า 40 ปี  และยังมุ่งมั่นที่จะเดินทางต่อไปบนเส้นทางสายนี้

จุดหมายปลายทางจะอยู่ที่ไหนก็ไม่สำคัญ แค่รู้สึกดีในระหว่างเดินทาง ก็นับว่าคุ้มค่าเพียงพอแล้ว

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

“Back to noiseless”


นิทรรศการ                                  “Back to noiseless”
ศิลปิน                                        พีระ  โภคทวี (Bhira  Phokthavi)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 23 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2560
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          083-0834846 (พีระ)
แนวความคิด
ความเงียบและความว่างเปล่าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง เป็นพื้นที่ที่ปราศจากทัศนคติหรืออคติใดๆ
มีความเงียบอยู่ก่อนที่จะมีเสียงเพลงอันไพเราะหรือเสียงอึกทึก
มีความเงียบอยู่ก่อนที่จะมีคำพูดที่น่าฟังหรือคำนินทาว่าร้าย
มีกระดาษหรือผ้าใบที่ว่างเปล่า ก่อนที่จิตรกรจะวาดรูปอันสวยงามหรือรูปที่ไม่น่าดูลงไป

Back to noiseless” เป็นการพาตัวเองย้อนกลับไปสู่ภาวะจิตใจที่อยู่ท่ามกลางความเงียบและความว่างเปล่าอีกครั้ง หลังจากที่ผมได้พบเห็นและได้ยินเสียงต่างๆ มามาก ซึ่งบางทีอาจจะมากเกินไปจนมันเข้ามามีอิทธิพลกับความคิด จิตใจและการกระทำของตัวเองไปโดยไม่รู้ตัว

สำหรับผมแล้ว ในความเงียบ ทุกสิ่งจะนิ่ง เบาและสงบ บรรยากาศคล้ายจะปกคลุมไปด้วยสีขาว และก็เป็นธรรมดาที่เมื่อเราอยู่ในความเงียบ จะเกิดความคิดและมโนภาพต่างๆ ผุดขึ้นมาในหัวมากมาย ในขณะนั้นผมได้เห็นเรื่องราวของเด็กชายชาวประมงคนหนึ่งที่ดำดิ่งไปในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เพื่อค้นหาหินมีค่าที่เรียกว่าโอปอล เด็กน้อยประทับใจในลวดลายของหินชนิดนี้ เพราะเมื่อมองลวดลายเหล่านั้นลึกลงไป เขาได้เกิดจินตนาการเห็นภาพต่างๆ ปรากฏขึ้นมามากมาย ภาพจากมุมมองของเด็กคนนั้นในบรรยากาศของความเงียบ คือสิ่งที่ผมพยายามถ่ายทอดออกมาในงานแสดงครั้งนี้

เรื่องราวของเด็กชายชาวประมงยังเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการค้นหาและไล่ตามความฝันของคนเรา ที่แม้ว่าสุดท้ายแล้วจะบรรลุผลหรือไม่ก็ตาม แต่สิ่งต่างๆ ที่ได้พบเจอในระหว่างทางนั้นก็ล้วนมีคุณค่าเสมอ

Noiseless moment and emptiness is the beginning of everything considered as a place without any attitude or bias.
Prior hearing any beautiful music or noisy sound, there was noiseless moment.
Prior hearing any admiring words or rumor, there was noiseless moment.
Prior painting any attractive or repulsive painting, there was only an empty paper or canvas located before an artist.
“Back to noiseless” is an exhibition taking me back to the mind of silence and emptiness again after experiencing too many kinds of sound and events throughout previous period influencing on my thinking, mind, and action without realizing.

For me, there is no movement in noiseless moment but I can feel comfort and calmness as if everywhere is painted with white color. Typically, when we are in noiseless moment, there are many ideas and imaginations occurred in our head. At that time, I had an imagination about a fishing boy who was diving into the deep sea to find a kind of valuable stone called opal. The  boy was impressed by patterns of such type of stone and had some imaginations after staring deeply into such patterns. Imaginations of such little boy in noiseless moment are what I have tried to express in this exhibition.

The story of this little boy also reflects human’s determination and dream chasing. Although those dreams may come true or not, experience gained from such journey is always priceless.

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

“รีไรท์” (Rewrite)


นิทรรศการ                                  “รีไรท์” (Rewrite)
ศิลปิน                                        ณัฐพล พาหา [Nattapon Paha]
วีรวิทย์ วีรวณิชกุล [Weerawit Weerawanichkul]
ธเนตร คุ้มญาติ [Taned Comyad]
เอกราช ศักดา [Ekarat Sakda]
รัฏฐ์พล มหาปราบ [Rathapol Mahaprab]
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม, สื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 6 - 24 ตุลาคม 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ                         วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 19.00น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          ณัฐพล (094-9541542)
แนวความคิด

            เป็นนิทรรศการกลุ่มแสดงผลงานจิตรกรรม ที่บอกเล่าเรื่องราวมุมมองทางความคิด มายาคติ ความเชื่อ อุดมคติ และวัฒณธรรมที่ถูกเขียนขึ้นมาในโลกร่วมสมัย เสมือนดั่งบทประพันธ์อันไร้ตัวอักษร ซึ่งถ่ายทอดลงบนระนาบ 2มิติ

“INS’PAI’RAION”


นิทรรศการ                                  INS’PAI’RAION
ศิลปิน                                        นิสิตชั้นปีที่3 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน 10 คน
กรชนก สุวรรณเจริญ
กิตติ์นิธิ เกตุแก้ว
ชนิกานต์ ชวนะนันท์
ณิชารีย์ ดาโลปการ
พิทักษ์ สินธุเดชากุล
มาลิตา ไมเออร์
ทองทิพย์ ธัมชนะเลิศ
ลักษิกา ไกรวงศ์
ศิริพร แสงอินทร์
เสฎฐนันท์ เอี่ยมสิริธนากร
ลักษณะงาน                                 ภาพพิมพ์
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ                        วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 18.30 น.
ห้องนิทรรศการ                           ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          0860212059 (คุณหมู)
แนวความคิด

นิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้น โดยรวบรวมผลงานของนิสิตชั้นปี 3 ที่ได้รับแรงบันดาลใจและเรียนรู้งานจากการที่ได้ศึกษาและเรียนรู้จากการออกนอกสถานที่ (อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ผลงานส่วนใหญ่เป็นความคิดที่ต่อยอดมาจากการได้เรียนรู้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นความคิดและความสนใจของตนเอง โดยสื่ออกมาเป็นงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ นำมาจัดแสดงเพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและความรู้ของนิสิตที่ได้รับตลอดการศึกษามา

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

"เรา-เขา" [We and The others]


นิทรรศการ                                  "เรา-เขา"  [We and The others]
ศิลปิน                                        ประมาณ ต่างใจ (Pramarn Tangchai)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรมและวาดเส้น
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 1 – 14 พฤศจิกายน 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ                         วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          081-4423686 ประมาณ
แนวความคิด
"บันทึกเส้นทางภาวนา..ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาภาพ"
Solo art exhibition by Pramarn Tangchai
ประมาณ ต่างใจ ชื่อนิทรรศการ
"เรา-เขา" We and The others

" เ ร า  -  เ ข า "
ในแนวความคิดของผม ไม่ว่าสัตว์ บุคคล ตัวตน เราหรือเขา ชีวิตต่างก็ล้วนดำเนินไปตามเหตุปัจจัย..เริ่มต้นด้วยความไม่รู้ ดำเนินอยู่ท่ามกลางความสับสน และจบลงด้วยความเศร้า เป็นทั้งผู้กระทำและถูกกระทำ เป็นทั้งเหยื่อและผู้ล่า งานชุดนี้นำเสนอปฏิสัมพันธ์ของชีวิตกับสรรพสิ่ง ว่าด้วยเรื่องราวภายในจิตใจ อารมณ์ความรู้สึก สัญชาตญาณ ตั้งทำถามเกี่ยวกับทวิลักษณ์ ขาวดำ กุศลอกุศล ความยินดียินร้าย กายกับจิตฯลฯ งานศิลปะของผมทำหน้าที่นำเสนอสุนทรียภาพและเชื้อเชิญผู้ชมให้ก้าวเดินออกมาจากทางสุดโต่งสองทางนี้...

We and The others
In my opinion, either animals, man, individuals and even we or they, all lives consequently continue by each very own motivation.. Begin with ignorance, doubtfully cycle within the chaos then finally end with grief. Being both actively and passively living life, both prey and predator.

This series of artworks purely present the interaction of life and the others around it; things that happen inside, no matter from your soul, emotion or instinct. These works also raise the question about duality; shape and form, black and white, divine or devil, interested or uninterested, etc.


Consequently, my work will only present to you the aesthetics of my art  and let my audiences to have their own choices to walk themselves away from these two excessive ways of life.

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

“ครอบครัว ความผูกพันอันแสนอบอุ่น”


นิทรรศการ                                  “ครอบครัว   ความผูกพันอันแสนอบอุ่น”
(Family is a warm deep connection)
ศิลปิน                                        ณัฐ ล้ำเลิศ (nat lamleat)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                       วันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2560
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม            083 628 -3336 (ณัฐ)
แนวความคิด

            ครอบครัว เป็นสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทและความสำคัญในการดำเนินชีวิต เพราะเป็นสังคมแรกในการอบรมสั่งสอน ขัดเกลาพฤติกรรม การกระทำ ความคิด  รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคม
            การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุดนี้ ได้นำเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน  เนื่องจากมีความผูกพันกับครอบครัวและกลุ่มเครือญาติตั้งแต่วัยเยาว์ ได้รับการเลี้ยงดู ให้ความรัก ความอบอุ่น และความเอื้ออาทร ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีและอยู่ในความทรงจำมาโดยตลอด นอกจากนั้นในช่วงที่มีปัญหาหรืออุปสรรคจนเกิดความท้อแท้ เสียใจ สิ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้คือกำลังใจของคนในครอบครัว
            สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแบบรูปธรรม (Realistic) ด้วยเทคนิคสีอะคริลิก และสีน้ำมัน โดยนำหุ่นนิ่งมาเป็นสัญลักษณ์แทนบุคคลในครอบครัว หรือเป็นตัวแทนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว เพื่อถ่ายทอดความรัก ความผูกพัน ความทรงจำ และเรื่องราวต่าง ๆ เมื่อครั้งที่ได้อยู่กับครอบครัว