วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557

สมัครขอใช้พื้นที่หอศิลป์ฯ

ขั้นตอนการยื่นใบสมัครขอใช้พื้นที่หอศิลป์ฯ
หอศิลป์ฯ เปิดรับสมัครการขอใช้พื้นที่เพื่อจัดแสดงนิทรรศการศิลปะของปี 2558 
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 28 มีนาคม 2557 (นับวันตีตราไปรษณีย์)  โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้
  • กรอกแบบฟอร์มขอใช้พื้นที่ปี 2558 พร้อมอ่านรายละเอียดข้อกำหนดการใช้พื้นที่หอศิลป์ฯให้ครบถ้วน   ด้วยวิธีการ download แบบฟอร์มได้ที่ : www.chamchuriartgallery.blogspot.com (ภาพสีชมพู อยู่บริเวณมุมบนด้านซ้ายมือ  หัวข้อ ขอใช้พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการปี 2558 )    ใบสมัครมีทั้งหมด 2 แผ่น , ข้อกำหนดการใช้พื้นที่ 1 แผ่น
  • ส่งตัวอย่างภาพผลงานอย่างน้อย 15 ภาพ โดยจัดพิมพ์ภาพ แล้วใส่ลงในแฟ้มผลงาน แต่ละภาพจะต้องระบุชื่อภาพ เทคนิค ขนาด ปีพ.ศ.ที่สร้างสรรค์ (มีtemplate ให้download)  พร้อมกับบันทึกลงใน CDR  เพื่อประกอบการพิจารณา (ในกรณีที่ขอใช้พื้นที่เพื่อจัดแสดงผลงานแบบกลุ่ม จะต้องส่งภาพผลงานไม่น้อยกว่า 20 ภาพ หรือ ท่านละไม่น้อยกว่า 3 ภาพ)
  • ประวัติการศึกษา การแสดงผลงาน หรือการทำงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
  • ลงลายมือชื่อ เพื่อแสดงการยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของหอศิลป์ฯ ทุกประการ
  • บรรจุเอกสารทั้งหมดลงในซอง พร้อมจัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS.) โดยส่งถึง :

คณะกรรมการพิจารณาการขอใช้พื้นที่หอศิลป์ฯ
ที่อยู่....หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี8  แขวงวังใหม่ ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเหตุ : หอศิลป์ฯ จะแจ้งผลการยื่นขอใช้สถานที่ให้ทุกท่านทราบทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2557
และการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาใช้สถานที่ ถือว่าเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : chamchuriartgallery@gmail.com 

โทร. 02 2183709 / 0859457746  เวลา 10.00 – 18.00น.(วันราชการ)

เอกสารขอใช้พื้นที่หอศิลป์
Solo (มี 4 แผ่นที่ Link ด้านล่าง)
เอกสารขอใช้พื้นที่หอศิลป์
Group (มี 4 แผ่นที่ Link ด้านล่าง)