วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

“ครอบครัว ความผูกพันอันแสนอบอุ่น”


นิทรรศการ                                  “ครอบครัว   ความผูกพันอันแสนอบอุ่น”
(Family is a warm deep connection)
ศิลปิน                                        ณัฐ ล้ำเลิศ (nat lamleat)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                       วันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2560
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม            083 628 -3336 (ณัฐ)
แนวความคิด

            ครอบครัว เป็นสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทและความสำคัญในการดำเนินชีวิต เพราะเป็นสังคมแรกในการอบรมสั่งสอน ขัดเกลาพฤติกรรม การกระทำ ความคิด  รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคม
            การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุดนี้ ได้นำเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน  เนื่องจากมีความผูกพันกับครอบครัวและกลุ่มเครือญาติตั้งแต่วัยเยาว์ ได้รับการเลี้ยงดู ให้ความรัก ความอบอุ่น และความเอื้ออาทร ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีและอยู่ในความทรงจำมาโดยตลอด นอกจากนั้นในช่วงที่มีปัญหาหรืออุปสรรคจนเกิดความท้อแท้ เสียใจ สิ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้คือกำลังใจของคนในครอบครัว
            สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแบบรูปธรรม (Realistic) ด้วยเทคนิคสีอะคริลิก และสีน้ำมัน โดยนำหุ่นนิ่งมาเป็นสัญลักษณ์แทนบุคคลในครอบครัว หรือเป็นตัวแทนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว เพื่อถ่ายทอดความรัก ความผูกพัน ความทรงจำ และเรื่องราวต่าง ๆ เมื่อครั้งที่ได้อยู่กับครอบครัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น