วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

“ชีวิตบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม” (Multicultural life)


นิทรรศการ                                  “ชีวิตบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม” (Multicultural life)
ศิลปิน                                        คณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
                                                อ.เมธาสิทธิ์ อัดดก
                                                อ.กัมปนาท สังข์สร
                                                อ.นที มณฑลวิทย์
                                                อ.มาตุภูมิ หมานนุ้ย
                                                อ.พรวิภา สุริยากานต์
                                                อ.ศิรัมภา จุลนวล
                                                อ.อริสรา ทิพย์รัตน์
                                                อ.คณิตฐา เป็นซอ
                                                อ.นพอนันต์ บาลิสี
                                                อ.พนม ช้างนานอก
ลักษณะงาน                                 งานจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม ภาพถ่าย เซรามิค
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 9 - 29 มิถุนายน 2560
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          083-440-6662 นที มณฑลวิทย์/คณะศิลปกรรมศาสตร์
แนวความคิด
            สืบเนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งวัฒนธรรมกระแสหลักและกระแสรอง ในยุคโลกาภิวัตน์สิ่งเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่อยู่รอบกาย เราต่างซึมซับเอาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมจากถิ่นกำเนิดหรือสภาพแวดล้อมสะสมมาเป็นประสบการณ์จนเติบโตขึ้นมา ไม่ว่าจะผ่านระบบการศึกษาหรือประสบการณ์ชีวิตโดยตรงและยังมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานความเป็นท้องถิ่นและวิถีชีวิตในเมืองหลวงหรือความเป็นวัฒนธรรมมวลชนโลกผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ จนเกิดความซับซ้อนในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ความเป็นลูกผสมในวิถีชีวิตร่วมสมัยก่อให้เกิดอัตลักษณ์ใหม่จนเกิดการตีความใหม่ในความเป็นจริงแท้นั้นมีความท้ายท้ายในชุดความรู้ที่เป็นของดั้งเดิมหรือต้นฉบับ มีการสลับสับเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่จากการทบทวนวรรณกรรม ความสับสบวุ่นวายในวิถีชีวิตของมนุษย์เกิดการเคลือบแคลงสงสัยใคร่รู้และพยายามหาทางออกอยู่เสมอไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเพื่อหลีกหนีจากความมืดบอดทางปัญญา ในแง่ทางศิลปะนั้นผู้สร้างสรรค์ผลงานต่างมีความหลากหลายในการแสดงออกทั้งทางสื่อและเนื้อหา ที่เป็นแรงขับจากความรู้สึกที่เก็บกักไว้ภายใน โดยเป็นการนำองค์ความรู้จากประสบการณ์ทางกายภาพมาเป็นวัตถุดิบที่สั่งสมกลั่นกรองเข้าสู่ภายในจิตที่ถวิลหาเสรีภาพในการแสดงออกทางศิลปกรรมในเชิงปัจเจกบุคคล เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดทางทักษะและความคิดในทางสุนทรียะในมุมมองส่วนบุคคล ที่มีพื้นเพทางความคิด ความเชื่อหรือประสบการณ์ทางความรู้ที่แตกต่างหลากหลาย ก่อให้เกิดผลงานประเภทต่างๆ อาทิเช่น งานจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม ภาพถ่าย เซรามิค ฯลฯ ที่มีวาทะกรรมเป็นของตนเอง

            ผลงานในโครงการครั้งนี้เป็นการรวบรวมผลงานของสร้างสรรค์จากคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่มีความแตกต่างหลากหลายในสาขาทางศิลปะที่เชี่ยวชาญ โดยเป็นการแสดงงานนิทรรศการกลุ่ม ที่มีการแสดงออกในเชิงความคิดในโครงการ ชีวิตบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น